Berita Jagad Jawa Terkini

Crita Bathik Wonogiren

Jeneng bathik Wonogiren sansaya kondhang sawuse digiyarake Bu Tien Soeharto, garwane Presiden Soeharto kang asline uga saka Wonogiri.

Ki Ageng Gribig lan Piwulang Apem Ya Qowiyu

Yaa Qowiyyu diadani kanggo ngelingi Ki Ageng Gribig, salah siji ulama kang mulang agama Islam ing dhaerah Jatinom, Klaten.

Cerkak Nugar Kembar Mayang

Iki dudu ngimpi. Iki pancen kasunyatan sing kudu dak adhepi, sanajan pait rasane.

Berkahing Sasi Sura, padha Njamas Pusaka

Ana tata cara liya sing ora mung awates ngumbah utawa ngresiki pusaka. Ada donga-donga mligi kang disuwun kanggo ngresiki njeron pusaka.

Geguritan Kartika Catur Pelita

Neng ngisor patung kura-kura raseksa aku karo slira Asmaradana, urip tekane pati wong loro ora bakal pisah, ditaleni katresnan.

Merti Bangsa kanggo Ngelingi Yasane Pahlawan

Merti Bangsa iku kegiyatan kanggo nuwuhake rasa resiking jiwa lan wusanane uga nuwuhake rasa tresna mring bangsa tanpa nglalekake yasane para pahlawan.

Cerkak Bukune Mbah Carik

Mlebu latar daleme Mbah Carik, wis ana bocah-bocah cilik sing nyekel buku. Ana sing cekikikan dhewe, ana sing nggambar, ana sing nata bukune kancane, ana sing rebutan.

Geguritan Sri Wijayati

Krasa semilire angin tumiyup, ngobahake pang-pang lan gegodhongan. Sawah kang jembar ngilak-ilak, tanduran pari wis katon kuning, sedhela maneh Pak Tani panen parine.

Sujarah Pecut Samandiman ing Pentas Reyog Ponorogo

Prabu Kelana Sewandana nggunakake pusaka pecut Samandiman lan ajeg didadekake koreografi ing pentas reyog.

Geguritan Budi Wahyono

Ngrubunge teh sing kemampul mertandhani ngajak kumpul ana gerdhu prapatan karo mbabah jagongan

Milih Kenya Ayu saka Suriname

Acara iki kanggo milih kenya ayu kanthi pasarta mligi para wanita saka Suriname keturunan suku Jawa.

Cerkak Prawan Tuwa saka Paran

Jenenge wong lanang angger ngerti randha anyaran kok ora bisa jenjem nunggoni anak bojo. Mulih apa njaluk dak krawu ampas?

Ndhudah Piwulang Beksan Krido Warok

Tari Krido Warok diripta jalaran durung ana jinising beksan kang nggambarake blegere warok. Beksan iki digawe kanggo nggenepi adicara festival kesenian Reyog Ponorogo.

Cerkak Ana Pocongan

Wengi kuwi eneng kedadeyan ora nalar. Bocah-bocah padha keweden amarga pocongan ing sarean. Omahe Mbak Kanthi kang paling cerak banjur dadi jujugan golek pitulungan.

Sujarah Ambal Warsa Pemkot Solo

Saben taun Pemkot Solo mengeti ambal warsane tanggal 16 Juni. Ana sujarahe kenapa tanggal 16 Juni didadekake ambal warsane Pemkot Solo.

Geguritan Endang Sulistiya

Sepur kelinci ngglondor ing dalan mudhun, dioyak wis ora bisa ketututan, para penumpang nangis jejeritan, sepur kelinci jempalik ing tegalan.

Dedongengan Jeneng Kampung

Ana saperangan kampung ding Kutha Solo sing dijenengi miturut jinis panggaweyane wargane.

Cerkak Dongeng Pawang Udan

Wah, dhukun ampuh, eh! tukang ngelih udan ampuh, batinku. Aku lan Wiro Bengah pancen kudu endha saka parapan sirik nalika ngarani pawang hujan utawa pawang udan.

Sinau Sujarah Tanah Jawa liwat Gambar Tembok

Ing gang Kampung Hepi Joho RT 007/ RW 010 Kelurahan Manahan, Banjarsari, Solo, ana relief sujarah kang nyritakake Tanah Jawa.

Geguritan Anjrah Lelono Broto

sapa kang ketiban supata? sang parta? dhalang? gelak playuning jaman? bisa uga para pujangga kang keli nyerat gurit-gurit kasmaran?

Geguritan Nimas Padmi

Cukup teh anget, sakliyane wis ben angin semribit anane, ing meja, sak madyane cumepak ati siji, dudu loro kaya karepmu.

Ndhudhah Piwulang Cublak-Cublak Suweng

Sunan Giri ngripta tembang Cublak-Cublak Suweng kang wusanane dadi tembang dolanan kanggo ngiring dolanan tradhisional bocah.

Cerkak Idulfitri Narik Ati

Halalbihalal dibarengake karo acara reuni warga kanthi irah-irahan Reuni Nyawiji Idulfitri Mbangun Toleransi lan Paseduluran Salawase.

Geguritan Anggara Kasih Wadhah Panggulawenthah Penggurit

Adicara Geguritan Anggara Kasih kuwi yaiku salah siji kagiyatan kang ajeg digelar saben malem Selasa.

Cerkak Kangen Simbah

Simbah wus lunga, cahyaning katon sumunar, resik kaya ra kuwat rasaning ati nyawang lakon iki.

Saka Gema Malam Srimulat Nganti Tekan Aneka Ria Srimulat

Srimulat yaiku salah sijining pepanthan lawak utawa dhagelan legendaris saka Solo.

Geguritan Aming Aminoedhin

pirang-pirang dina iki wis ora udan, ing akasa katon padhang mbulane

Cerkak Sugeng Paskah Pak RT

Lumantar tumpeng Paskah, umat Kristiani dipunsuwun nggadhahi manah ingkang tinarbuka lan nampi Gusti ingkang langkung paring keslametan.

Sujarah Reyog Ponorogo

Ana saperangan crita kang ngrembaka bab sujarah reyog. Salah sijine crita kang kondhang yaiku Ki Ageng Kutu mbalela.

Geguritan Sri Harnoko

Swara jumlegur lemah longsor, Nrabas apa bae kang dadi pepalang, Nora maelu omah, Nora maelu kreteg, Nora maelu wong liwat, Nora maelu sato iwen, Iku pangamuk nyata.

Cerkak Dewi Lumajang

“Aku diparingi anak kembar telu?” aku dadi kaya wong bingung antarane bungah lan gumun.

Wayang Orang Sriwedari Pentas Banjaran Kresna ing Sasi Pasa

Kabeh crita kang dibabar sajroning pentas wayang wong iku ora luput saka reroncening crita Banjaran Kresna.

Cerkak Pelet Sambel Jenggot

Seminggu iki aku ajar gawe sambel jenggot nanging dilirik wae ora.

Ndhudhah Sujarah Bedhaya Anglir Mendhung

Beksan Bedhaya Anglir Mendhung nggambarake perjuwangane Pangeran Sambernyawa utawa Mangkunagoro I nalika perang.

Geguritan Budi Wahyono

mbiyen dligen-dligen jejer dawa mung antri lenga patra, lenga goreng saiki mumbul melu ngadi-adi

Solo Punjering Tembang Dhaerah

Solo kasebut minangka kutha kang nduweni daya pangaribawa ing bababagan tembang Jawa.

Cerkak Kali Kulon Kalen Mili Abang

Banyu abang sing mlebu sawahe lan kabeh sawah ing desane gawe kasile panen kurang maremake. Embuh kepriye mula bukane dene banyu kalen malih dadi abang.

Geguritan Susanto Sagipah

Lungamu menyang papan sing tumuju wis cinathet ing wektu sing ora beda

Cerkak Kangen Cengkaruk

Cengkaruk sing rupane soklat utawa diarani teyengen mesthi dadi rebutan.

Ndhudhah Piwulang Jenang

Jenang sing dibagekake ana 278 wungkus. Jenange diwungkusi takir godhong gedhang. Angka 278 iku ngemu teges sing wigati banget.

Tosan Aji Sajroning Budaya Jawa

Keris iku piranti kang diurmati, nduweni piwulang luhur lan maneka warna jinis saengga dadi unggulaning lokal, kepara tekan internasional.

Geguritan Keliek SW

apa isih ana cuwilan crita ing njerone sak jaketmu ngenani rasa sengsem marang kupu kuning

HUT Solo, Bebarengan Ngajab Becik kanggo Kutha Solo

Rajamala ngemu teges tulak bala. Pangajabe logo HUT Solo iki bisa dadi simbol tulak bala ing mangsa pageblug Covid-19.

Geguritan Alina Sukesi

Kawentare trisna selawase, Nggawe godhong-godhong kang wus gogrok, Pengin urip ngrembaka

Nalika Imlek Dadi Tenger Guyub Rukune Kutha Solo

Sanadyan pagebluk Covid-19, guyub rukune masarakat Solo tetep padha lan ajeg kajaga.

Cerkak Gapura Gang Greja

Nalika ana kadadeyan pelecehan seksual utawa kadurjanan liyane aku amung bisa meneng, ora bisa nyuwara, lan ora bisa tumindak akeh amarga aku ora duwe kuwasa.

Paundrakarna utawa Bhre Cakrahutomo kang Mimpin Praja Mangkunegaran?

G.P.H Paundrakarna utawa G.P.H Bhre Cakrahutomo kang bakale mimpin Praja Mangkunegaran dijaluk supaya bisa njaga katentremaning Mangkunegaran.

Geguritan Anjrah Lelono Broto

tanpa nunggu tekane isuk, gregah jangkah sangu ati ngesuk, kinanthi donga minangka rabuk, urubing geni kudu gage digusah.

Sriwedari lan Nasibe Seni Tradhisi

Prakara rebutan lemah ora mung ngrusak wangunan sing ana ing Sriwedari nanging uga wis ngrusak guyubing seniman lan seni tradhisi.

Cerkak Layang saking Pak Camat

Layang neng amplop putih sing wis katon kluwes uga reget iku, diakoni Mbah Parmi saka Pak Camat.

Rock in Solo Nyawijekake Musik Rock lan Gamelan

Musik rock lan gamelan uga bisa nyawiji kaya ing panggung Rock in Solo.

Geguritan Budi Wahyono

Ati mrinding, watuk-e semeru bakal mbludru, nyuntak awu mongah-mongah.

Cerkak Sugeng Natal Pak RT

Bu Guru ngaturake sugeng Natal marang Pak RT. Saliyane iku, Bu Guru duwe panemu mujudake dhusun toleransi.

Ngleluri Dolanan Bocah ing Festival Dolanan Bocah

Kutha Solo minangka kutha seni tradhisi lan kabudayan duwe krenteg ngleluri dolanan bocah amrih ora ilang. Salah sajining carane yaiku ngadani adicara Festival Dolanan Bocah.

Geguritan Sus Hardjono

Temu pinanganten, Jejeran gedhang raja rung tundun, Ana ing jejeran bale agung.

Cerkak Dleming

Akeh tangga padha ngira yen Siti keduwung dipek bojo Kaspan sing wekasane malah ditinggal minggat. Saben dleming Siti kerep nyebut jenenge Kamid.

Cerkak Dleming

Muga-muga Siti ora wani macem-macem marang Kaspan, senajan bojone kuwi mulih karo wong wadon liya.

Geguritan Gampang Parwoto

nesumu kaya asu, pranyata ora ming jenggong, jegug lan njegugi sirah.

Cerkak Nglirik Jarik

Saben wayah turu lan kapang simbahe, Rani uga gage-gage njupuk jarik iku banjur digegem nalika turu.

Geguritan Sri Harnoko

Nalika ratri wis gingsir, dak papak lumakuning gurit, kang nyimpen carita jaman semana, gawe ati lali mangsa

Cerkak Mulih

Simar wis mantep karo pilihan sing ana ing njero atine. Dheweke pingin banget njaluk ngapura lan ngajak balen. Simar saguh nglakoni apa wae sing dijaluk Asri.

+ PLUS Cerkak Rante Asmara

Ora kudu ngenteni dikongkon Bu Lik, aku wis nandangi kuwajibanku. Ngajak priksa, dolan lan gawe seneng atine Dhik Manggis.

Geguritan Suryo Domas

Ana wong wuta lima pada congkrah, rebutan bener wujude gajah, ora ana sing gelem ngalah, apa maneh ngaku salah.

Geguritan Daladi Ahmad

lehmu nggugah aja sero-sero, kepara ngeget-geti ndadekake tratabane ati, mesakake sedulur sing neng ereng-ereng kae. lagi wae bali seka brak-brak pengungsi

Cerkak Kaling-Alingan Gedhung

Anane pambangunan sing jarene kanggo reja-rejane warga kuwi ngapusi, kuwi mung akal-akalan supaya warga gelem nampa madege gedhung kuwi.

Geguritan Maria Boernomo

Remeng-remenge kahanan, Bakal gawe remenge pangaran, Abang karo ijo katon ora seje, Mrengut karo mesem padha ayune

Geguritan Nimas Padmi

Ing ngarepe lingga uga yoni, Adam Hawa milih kuldi, Aku ngucap zikir puluhan nganti.

Cerkak Anak Lanang

Lha apa ya ora saru lan isin umpama wis prawan utawa jaka, cawik kok isih dicawiki, adus diadusi, cawet utawa sempak isih dikumbah dening ibuke?

Geguritan Ardhanaryswari Buwana Kusumastuti

Kenyaming sacangkir kopi ireng, Panas mumpal-mumpal, arum sumrik, Gambaraning rasa rukun asih.

+ PLUS Cerkak Omah Gedhong Magrong-Magrong

Kabeh warga Desa Sumber Makmur mligine sing yuswa sepuh wis apal kahanan kaya ngene iki, pendhak ngadhepi pilkades mesti ana ontran-ontran.

Geguritan Vito Prasetyo

aku isih duwe cathetan kasebut, ora bisa diwaca, luntur lan surem, cathetan babagan lelungan, kowe masrahake kanggo aku, nalika aku tresna karo wong liya.

+ PLUS Cerkak Wastra Lungset ing Sampiran

Turune sakkamar nanging ora sakamben. Mangkono wae Faris wis seneng banget, katon saka praupane kang tansah mesem sumringah.

Geguritan Sunardi KS

mula saben pecak ing laku, cinathet ing dlamakanmu, ing saben muna-muni, kasimpen suwara-suwara iku, bakal dibaleni muni pinangka seksi.

Geguritan Anjrah Lelono Broto

wewayangan klawuning jangkah kutah malambah kinanthi kidung manembah

Cerkak Kacembang Gadhung

Nalika geni kang ngobong alas mundhak gedhe, nganti wus meh mrambat teka ing susuhe manuk, banjur manuk wadon mau sambat nggrantes marang anak-anake.

Geguritan Eko Wahyudi Merapi

Ing pojokan sisih kidul wetan, Titenane akeh wong pating grumbul, Ngrahapi pecel sinambi guneman pating trecel

Cerkak Nggoleki Dalan Padhang

Wong loro banjur golek dalan mlaku mlebu wana, sing miturut wong loro wis meh cerak desane. Dhuwit asil dodolane sing akeh ing tas dadi ora ana ajine. Nganti sedina wutuh wong loro kuwi mau durung nemu dalan.

Geguritan Faris Al Faisal

Aku nganggo blangkone mbah kakung, Mésem ing ngarep pangilon, Mbayangna pangéran jawa

Cerkak Katresnan kang Suci

Sruwing-sruwing aku kok krungu swara sing ora menake kuping, jare antarane aku lan bakul sayur saka Tawangmangu ana hubungan istimewa.

Geguritan Susanto Sagipah

Pepeling lan wis ditulis mawa tenger barang wis ilang ing suwalike kahanan peteng

Cerkak Tikus Ampak-Ampak

Gemrudug, tikus-tikus mau terus mlaku kanthi rancak, krosag..krosag….krosag

Cerkak Wani Ngalah Nyata Tenan Larane

Dheweke duwe pirasat ora apik, dheweke sumelang menawa kandhane Erwin iku dadi ukara pamit salawase.

Cerkak Ninggal Cathut Pinggir Lurung

Wiwit ketemu ing Jogja wulan sadurune, nganti seprene tetep ora ana pirembugan maneh. Citra wis mantep, manawa Argo nggekengi panemune, dheweke trima mundur.

Geguritan Siti Siamah

Wis pantes diarani edan-edanan, yen mayit bae dadi rebutan

Cerkak Ingon-Ingon Putu

Endah bungahe dhadhane Pak Zuhri. Wiwit saiki dheweke ora bakal krasa sepi maneh. Kawit garwane seda, terus sapine didol, Pak Zuhri kaya wong linglung saking bingung ora duweni kagiyatan lan panglipuran.

Parikesit Ngleluri Pambiwara Basa Jawa

Sanggar Budaya Jawa, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK) Parikesit, Karanganyar. dadi wadah kanggo ngleluri pambiwara basa Jawa.

Cerkak Tato Gambar Naga

Tato iku padha karo preman, rusak, laku ma lima, murang tata, lan kabeh cap kang ndumuk pakarti ala.

Geguritan Bonari Nabonenar

Langit Wis Kebak Panjerit lan Kumandhange Tangis

Terjadi di Solo, Pertunjukan Wayang Tanpa Penonton

Pertunjukan wayang tanpa penonton terjadi di Solo, tepatnya saat pelaksanaan Festival Dalang Cilik Surakarta 2021.

Cerkak Njaluk Sing Luwih Akeh

Aku mung bisa plenggongan. Yagene Kang Pardi ora gelem nampani? Kamangka dhuwit mau sanajan ora sepiroa ning mesthi piguna banget.

Cerkak Dhokter Budi, Dhokter Tresnaku

Semana uga dhokter Budi wektu iku kelegan bisa ketemu maneh karo Ratri sing saben dinane marakake dhokter Budi ora konsentrasi nyambut gawe amarga kelingan Ratri terus.

Banyak Jalan di Jateng Rusak, Gubernur Minta Warga Lapor via Jalan Cantik

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta masyarakat aktif melaporkan kondisi jalan yang rusak melalui aplikasi Jalan Cantik.

Cerkak Mung Semangkok Jangan Becek

Ora ngira yen jangan becek wingi pepinginan bapak sing pungkasan. Pepinginan sing durung kaleksanan.