Geguritan Sri Harnoko

Nalika ratri wis gingsir, dak papak lumakuning gurit, kang nyimpen carita jaman semana, gawe ati lali mangsa

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Kidung Wengi Gugah Ati

Nalika madyaning ratri rumambat
Mapak bagaskara jumudhul
Apa kang daklakoni?
Ya amung dremimil perenging tutuk
Ngagungake agunging Gusti
Ing NgarsaNe daklungake isi ati
Kinanthen muja- muji
Tan kapetung puji kang kawetu
Lamun madyaing wengi rumambat
Sapa aruh lumakuning wektu
Dakjingglengi sakehe pari-polahku
Kinarya kaca ing kridha
Akarana…. Wis ketemu
Jangka gatra urip tansah ngrantu
Kekiter tan kuwawa kapenggak
Nut wilahan urip gumathok
Yeku makarya
Kumelipe lintrang abyor
Nggugah grenjet ati
Nglari dunung dewi sri
Kang nora suwe pinapak sorot surya
Pratandha angga aking iki
Tumandhang gawe
Ngabidake doran kebak suka
Kinarya murwakani lanjaran urip

Mojogedang, Oktober 2021

 

Warung Kopi

Ratri rumambat sansaya tintrin
Ing warung kopi pinggir karang padesan
Awake dhewe ngumbar ukara
Omong kosong sinambi geguyinan
Ngrembug bab kertu tani
Ngrembug bab angele tuku rabuk
Ngrembug bab pejabat korupsi
Ngrembug bab kawicaksanan pamengku paprentahan
Tekan ngrembug bab isu- isu murahan
Nanging…..
Awake dhewe padha lali
Metani reregede ing awake dhewe
Nadyan ukara pirembugan wis sumundhul awiyat
Pindha kangelan ngudi dunung titik uga komane
Banjur,
Bubar mapak semprot bagaskara anguk-anguk sadhuwure arga

Mojogedang, Oktober 2021

 

Gurit Udan Gerimis

Paripurna pangreksa pungkasan
Slirane nganggit gurit
Kang mung satlumik
Ewasamana rinasa njarem ing ati
Tuwuh rasa panelangsaku
Anggonku mecaki dalan lungit
Tumataning gatra-gatra
Nabet ing rasa
Wanda-wanda mubal ukara
Dak indhit sadawane jangkahku
Nadyan kumanan sajimpit mangsa
Nalika udan gerimis riwis- riwis
Lelumban klawan nelangsane ati iki
Kang nedheng garing
Koncadan gurit wengimu
Gawang-gawang jejogedanmu
Lelewa ing tlapukan netra
Nabet sajroning jiwa
Nora daklilakake
Endahing guritmu kapragat kala
Esem pait madumu
Nunjem teleng ati
Miber kumleyang lawan impen
Lingsir wengi
Puspa mawar abang
Tanda sih katresnan
Nglayung….
karoban tumetesing luh
Wengi wis gingsir
Sansaya perih jroning ati
Tansah lam- lamen pasuryanmu
Tekan seprene tan kuwawa endha
Mbengkas kangen iki

Mojogedang, Oktober 2021

 

Gurit Gumregah Lawan Pandemi

Aja lena urip ira
Prayoga tansaha ngindhit waspada
Aneng madya kaanan pandemic
Sarwa peteng lelimengan
Ajwa lirwa tansah lelambaran
Puji lan donga marang Maha wilasa
Pangreksa saindengain donya
Ajwa padha kumungkung diri
Ngadhepi mubaling gurit virus iki
Tan kinira kridane
Nyebar memala lan pati
Gya dha eling
Singkirna rasa wedi
Punjulna pangati- ati
Ajwa ko kira wis rampung
Jaga pribadi kanthi trep
Reresik raga uga papan urip
Mungguh katekan ….
Karaharjan
Suka-suka
Pikoleh urip ira

Mojogedang, Oktober 2021

 

Gurit Padhang Rembulan

Nalika rembulan sumorot abyor
Ing sadhuwuring gumuk cengkar
Tangan akingku gumregah
nganggit gurit getering gati
Nalikane gegodhongan mranggas
Koncadan tirta salumahing pertiwi
Jroning palereman tan mingsra
Dakbabar…..
Reroncening tembung dadi kekidhungan
Minangka pangrucat srana
nyawiji rasa
Manunggal ing madyaning mangsa
Bungah susah
Tansah sesandingan
ewasemana…..
Ing wektu iki,
Nora dakrasa tumetesing waspa
Ngrenggani pisiking wektu
Ndisiki nguntabake murcamu
Kang nedheng makarya
Tangis ati iki
Tumetes luh jroning netra
Nambah jero panandhangku
Nglari murcane sliramu
Satemene….
Dak antu sliramu
Nganti kelaring reroncening gurit
Kang nora kuwawa kawedar
Nunjem pulung ati
Nora ana puputane

Mojogedang, Oktober 2021

 

Gurit Wengi

Nalika ratri wis gingsir
Dak papak lumakuning gurit
Kang nyimpen carita jaman semana
Gawe ati lali mangsa
Dak ukir endahe kluwung
Sadawane pikir
Ngronce gatra-gatra mangsa
Minangka mijiling dina
Nanging saiki….
Ing ngendi dununge wanda?
Gegaman pangeling-eling
Sinaraya laku olah batin
Srana mapak aran jati diri
Dakudi….kanthi
Ngrakit ukara-ukara lungit
Ewasamana kok muspra
Binarung wilahan rasa sepi mamring
Dakgunggung
Angka-angka apadene aksara
Tan kumecap amem
Dedhep tidhem madyaning ratri

Mojogedang, Oktober 2021

 

Sri Harnoko
Dwija ing SMPN 1 Mojogedang, Karanganyar

Berita Terkait

Espos Plus

Rehabilitasi Pencandu Narkoba Lebih Efektif Secara Sukarela

+ PLUS Rehabilitasi Pencandu Narkoba Lebih Efektif Secara Sukarela

Kesukaleraan menjalani rehabilitasi lebih efektif mengentaskan pencandu narkoba. Pendekatan hukum acap kali membuat pengguna narkoba tiarap dan enggan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor.

Berita Terkini

Sriwedari lan Nasibe Seni Tradhisi

Prakara rebutan lemah ora mung ngrusak wangunan sing ana ing Sriwedari nanging uga wis ngrusak guyubing seniman lan seni tradhisi.

Cerkak Layang saking Pak Camat

Layang neng amplop putih sing wis katon kluwes uga reget iku, diakoni Mbah Parmi saka Pak Camat.

Rock in Solo Nyawijekake Musik Rock lan Gamelan

Musik rock lan gamelan uga bisa nyawiji kaya ing panggung Rock in Solo.

Geguritan Budi Wahyono

Ati mrinding, watuk-e semeru bakal mbludru, nyuntak awu mongah-mongah.

Cerkak Sugeng Natal Pak RT

Bu Guru ngaturake sugeng Natal marang Pak RT. Saliyane iku, Bu Guru duwe panemu mujudake dhusun toleransi.

Ngleluri Dolanan Bocah ing Festival Dolanan Bocah

Kutha Solo minangka kutha seni tradhisi lan kabudayan duwe krenteg ngleluri dolanan bocah amrih ora ilang. Salah sajining carane yaiku ngadani adicara Festival Dolanan Bocah.

Geguritan Sus Hardjono

Temu pinanganten, Jejeran gedhang raja rung tundun, Ana ing jejeran bale agung.

Cerkak Dleming

Akeh tangga padha ngira yen Siti keduwung dipek bojo Kaspan sing wekasane malah ditinggal minggat. Saben dleming Siti kerep nyebut jenenge Kamid.

Cerkak Dleming

Muga-muga Siti ora wani macem-macem marang Kaspan, senajan bojone kuwi mulih karo wong wadon liya.

Geguritan Gampang Parwoto

nesumu kaya asu, pranyata ora ming jenggong, jegug lan njegugi sirah.

Cerkak Nglirik Jarik

Saben wayah turu lan kapang simbahe, Rani uga gage-gage njupuk jarik iku banjur digegem nalika turu.

Geguritan Sri Harnoko

Nalika ratri wis gingsir, dak papak lumakuning gurit, kang nyimpen carita jaman semana, gawe ati lali mangsa

Cerkak Mulih

Simar wis mantep karo pilihan sing ana ing njero atine. Dheweke pingin banget njaluk ngapura lan ngajak balen. Simar saguh nglakoni apa wae sing dijaluk Asri.

+ PLUS Cerkak Rante Asmara

Ora kudu ngenteni dikongkon Bu Lik, aku wis nandangi kuwajibanku. Ngajak priksa, dolan lan gawe seneng atine Dhik Manggis.

Geguritan Suryo Domas

Ana wong wuta lima pada congkrah, rebutan bener wujude gajah, ora ana sing gelem ngalah, apa maneh ngaku salah.

Geguritan Daladi Ahmad

lehmu nggugah aja sero-sero, kepara ngeget-geti ndadekake tratabane ati, mesakake sedulur sing neng ereng-ereng kae. lagi wae bali seka brak-brak pengungsi