Geguritan: Duk Ing Uni

Ilustrasi (pictureboss.com)
29 November 2018 13:45 WIB Redaksi Solopos Jagad Jawa Share :

Rubrik Jagad Jawa ugi kababar ing Koran Solopos saben Kemis. Ing babaran Kemis (29/11/2018) menika kapacak geguritan anggitanipun Yohanes Siyamta.


Duk Ing Uni

duk ing uni
alam lan saisining bumi
subur makmur gemah ripah loh jinawi

lemah subur
mesthi thukul apa wae sing ditandur
nyebar wiji mesthi dadi lan sempulur
diopeni kanthi kebak rasa syukur
ngupakara sakeh ama dimen kabur
panen derep lumbung kebak tandha makmur

mangsa labuh mareng rendheng isih temata
among tani dagang layar misaya mina
nambut karya ngenut mring pranata mangsa

olah lemah ngupakara tegal sawah
tani utun panenane turah-turah
gemah ripah sandhang pangan sarwa murah
ati bungah muji syukur marang Allah

Jaman Saiki

kahanan alam jaman saiki
beda karo duk ing uni
gemah ripah loh jinawi
mung dadi ucap lan uni

trekahe wong ora dunung
tumindak adigang adigung
njarah rayah alam sawegung
mbabat alas ngrusak gunung

ngrampok jagad saisine
ngrusak alam sageleme
mung mburu butuhe dhewe
datan ngetung akibate

pawadan modhernisasi
mbangun pabrik ngolah produksi
ngrusak alam nyebar polusi

merga pokaling manungsa
panas rendheng ora cetha
petungan pranata mangsa
owah rusak tan temata
kahanan sangsaya sangar
nandur gagal panen cabar
lemah subur dadi cengkar

Kareben Lestari

yen kahanan alam mangkene
njur kepriye tembe mburine?
apa sing bakal dakwarisake?
marang anak putune dhewe

aku kowe kudu emut
mumpung durung kebacut
ayo dha cancut gumregut
tandang gawe kanthi sengkut

mumpung durung kebanjur
ngolah lemah dimen subur
disregepi padha nenandur
bareng nggayuh adil makmur

alas sing gundhul dhek wingi
ayo gek ndang ditanduri
kareben alam lestari
gemah ripah loh jinawi

Sleman, Nopember 2018