Geguritan Nyawang Geber

Ilustrasi Geguritan (Solopos - Arif Edi Harsanto)
16 Agustus 2018 07:55 WIB Redaksi Solopos Jagad Jawa Share :

Rubrik Jagad Jawa ugi kababar ing Koran Solopos saben dinten Kemis. Ing babaran Kemis (16/8/2018) menika kapacak geguritan anggitanipun Supriyoko.

NYAWANG GEBER

Kain putih dawa

Papan obahe carita

Ing kono Sengkuni wani

Nata dhadhu siji-siji

 

Pandhawa Kurawa

Milang angka milang daya

Nyicil tekane Kurusetra

Sakeh ngiberake dora

Kalawan tancepe sembada

Lan uga nggelar papan sekti lan tangis

 

Daksawang

Sakeh lali dipanggul

Kadi pring mentelung

 

Tibane dhadhu Sengkuni ngguyu

Tibane dhadhu satriya lima kudu keplayu

Dursasana adhi prabu

Cekekal nyandhak Drupadi

 

Mripat dakeremake

Aku nangis

Aku nangis

 

GODHONG TALES

Ngadeg jengger lenger-lenger nandhes tlapukan

Beberan kain putih iku wewayangan tanpa aran

Iku dudu papan jigare begasakan

Mula ngger cah bagus

Weningna ciptamu aja nganti kasaban angus

 

Kowe ndhuk cah ayu

Aja pethenthang-pethentheng kemayu

Lungguha anteng kadi wiku

 

Simbah Gareng andum carita kanthi ndulit saka dluwang salembar

Iline kali saka belik dadi loro

Ireng putih wernane

Lan iku dadi samodra iline getihmu  

 

Kae sawangen godhong-godhong tales

Tanpa blontheng

Najan sewindu kesiram tekane bandhang

Bisaa tumanjem werdi ing atimu

 

Rai abang rai putih udinen

Gelung kondhe lan ore-ore iku seje

Larungen topeng atimu

 

TUMPENG GENI

 Ati growah nyoba nanting kasucen wening

Kala sumilir angin ngelus kulit

Rolas purnama nggeget rasa

Nyoba miyak tumpukan damen bali kaya wingi

 

Kang dinuta kasatan waspa

kandha balimu kudu memper lungamu

Iku karep saka gandhange manuk ing pucuk randhu

Kamangka sedya tekane nyengkelit warta

Jebul dadi eri ing ati

 

Tumpeng mangalad kemratag kumelun

Sinaput esem Sang Putri

Dene seje Trijatha

Tumungkul kasatan waspa

 

Sang Rama ngreca

Silire angin kesel sumpeg

Embuh piye panarimane

Sang Brahma ngawe-awe

Gage ndhuk kungkuma ing geni mangalad iki

Angslup lan mletheke srengenge

Uga sunare rembulan seksi kanggomu

Sinta ngumbar esem lelumban ing tumpeng geni

 

JEMPARING

Tresna sinandhing ing dhampar seje

Katresnan nyata iku apa karan jonjing

Siji lumpang seje alu

Dina pungkasan kang nggeret tekane panalangsan

 

Aji paweh Druwasa kang kawiyak

Siningid tutug tekan sabrang

Butheg bening dadi sumpah prasetyane

Tutug tekan Kurusetra palagan jati

 

Adu arep menthang jiwa

Senopati tunggal getih njiret banjir tangis

Kresna lan Salya anunggal jati liwat abure bledug

Ati lungit mingis ing pucuk jemparing

 

Pucuk-pucuk langit mingkus

Binungkus telasih kang sumendhe

Binarung pangrangkul mring kakang

Lumepas Pasopati kang dadi pungkase crita

Siji Loro Telu lan Papat

 Apa kudu jigang apa sila tumpang anggonmu miwiti laku

Durna apa satriya sangumu

Siji loro lan telu iku etungan

Aja kok sengguh etungan tanpa tata

Mar Reng Truk Gong dolanane bocah

Rodha cikar nindhes padesan

Pindha titi laras ngusap ati

Nggarit dalan anyar

 

Mar iku dudu samudana

Reng piyayi pinuji

Truk ora ilok tinggal glanggang

Gong ngentas kang keplantrang

 

Bocah papat gegojegan

Mar Reng Truk Gong sangu nata driji

Dasi apa sayak 

Siji loro telu lan papat tansah sinandhing