Geguritan Susanto Sagipah

Pepeling lan wis ditulis mawa tenger barang wis ilang ing suwalike kahanan peteng

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

SAKWISE AYANG-AYANG
Ing Ngisore Wengi Padhang Rembulan
Pitakonmu ngenani sapa sing njalari petenge sesawangan.
Sakwise ayang-ayang disampurnakake dadi peteng ireng
Ing ngisore dhapuran pring
Diupakara lan uga dijak gegojegan dening cahya padhang
Ing saben wektu
Kahanan dadi mung sakderma cangkriman lan batangan
Ngowoh ndomblong panyawang kosong
Ing kahanan sepi tansaya lali isi

Sakwise ayang-ayang
Wewujudan sumingkir tumuju ing garis pinggir
Kabeh panggonan saiki dikebaki
Barang-barang setengah mati, sekarat mati lan barang mati
Uga barang-barang separo dadi
Dheweke banjur rumangsa kelangan
Ing saben wektu mung tetembangan barang-barang Tilas
Barang-barang sing wis ora kanggo
Saben wektu kepingin ketemu marang barang-barang sing wis ora payu
Barang-barang wis mambu
Tansah kelingan marang apa-apa sing wis dilalekake lan sebagean malah wis dibuwang
Adoh saka panyawang
Pepeling lan wis ditulis mawa tenger barang wis ilang ing suwalike kahanan peteng

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Sakwise Ayang-ayang
Isih ana panggonan liya kanggo bali marang kahanan sarwa padhang
Sakwise ana barang sing ilang lan durung ketemu
Akeh wong padha alok kelangan wewujudan
Rupa kedhokku isih wae nyogok thuntheng
Durung bisa uwal saka abang lan ireng

TILAS
Kaesrengenge
Ngelingake marang godhong garing
Tilas ketiga isih cumithak ing warna kuning
Kae udan; ngelingake marang trubus-e godhong ijo
Tilas rendhengan isih katon cetha ing warna pesenan
Sisane campuran kuning lan ijo
Nyisakake godhong kuning
Woh cilik gepeng aking
Kemleyang tiba
ing lemah nela
Pancen mung tilas; Mung sisane mangsa
Sing wis kadaluwarsa

MUNG UKARA
Wis ping pira sliramu kandha
Arep mara; Nyethakna rasa
Tresna
Sing nganti saiki durung tau mbokucapna
Dadi ukara
Amarga nyatane sliramu malah nyandhing wong liya

TILAS UDAN
Tilas udan isih cumondhok ing kene
Ing lurung tumuju kampung
Nalika langit ketutup mendhung
Apa-apa sing ning ndhuwur sirah
Kepingin dadi caping, topi, kethu utawa payung

NUNUT
Teles iki duweke rendhengan
Garing iki duweke ketiga, nanging kabeh ana sing nyekseni
Tut Wuri Handayani
Kari gumantung marang angin, dadine:
Nerusake lakune teles nunut udan
Kepingin garing nunut ketiga
Dikancani srengenge rina
Ngubengi bunderane donya
Nganti enteke dina

Susanto Sagipah
Sutresna Sastra Jawa dedunung ing Jl. Kol. Sugiyono GBKT No. 8 RT 006/RW 002 Ds. Winong, Pati, Jawa Tengah
Nguri-uri Komunitas Sastra Asem Jawa Winong Pati

 

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

   Berita Terkini

   Ki Ageng Gribig lan Piwulang Apem Ya Qowiyu

   Yaa Qowiyyu diadani kanggo ngelingi Ki Ageng Gribig, salah siji ulama kang mulang agama Islam ing dhaerah Jatinom, Klaten.

   Cerkak Nugar Kembar Mayang

   Iki dudu ngimpi. Iki pancen kasunyatan sing kudu dak adhepi, sanajan pait rasane.

   Berkahing Sasi Sura, padha Njamas Pusaka

   Ana tata cara liya sing ora mung awates ngumbah utawa ngresiki pusaka. Ada donga-donga mligi kang disuwun kanggo ngresiki njeron pusaka.

   Geguritan Kartika Catur Pelita

   Neng ngisor patung kura-kura raseksa aku karo slira Asmaradana, urip tekane pati wong loro ora bakal pisah, ditaleni katresnan.

   Merti Bangsa kanggo Ngelingi Yasane Pahlawan

   Merti Bangsa iku kegiyatan kanggo nuwuhake rasa resiking jiwa lan wusanane uga nuwuhake rasa tresna mring bangsa tanpa nglalekake yasane para pahlawan.

   Cerkak Bukune Mbah Carik

   Mlebu latar daleme Mbah Carik, wis ana bocah-bocah cilik sing nyekel buku. Ana sing cekikikan dhewe, ana sing nggambar, ana sing nata bukune kancane, ana sing rebutan.

   Geguritan Sri Wijayati

   Krasa semilire angin tumiyup, ngobahake pang-pang lan gegodhongan. Sawah kang jembar ngilak-ilak, tanduran pari wis katon kuning, sedhela maneh Pak Tani panen parine.

   Sujarah Pecut Samandiman ing Pentas Reyog Ponorogo

   Prabu Kelana Sewandana nggunakake pusaka pecut Samandiman lan ajeg didadekake koreografi ing pentas reyog.

   Geguritan Budi Wahyono

   Ngrubunge teh sing kemampul mertandhani ngajak kumpul ana gerdhu prapatan karo mbabah jagongan

   Milih Kenya Ayu saka Suriname

   Acara iki kanggo milih kenya ayu kanthi pasarta mligi para wanita saka Suriname keturunan suku Jawa.

   Cerkak Prawan Tuwa saka Paran

   Jenenge wong lanang angger ngerti randha anyaran kok ora bisa jenjem nunggoni anak bojo. Mulih apa njaluk dak krawu ampas?

   Ndhudah Piwulang Beksan Krido Warok

   Tari Krido Warok diripta jalaran durung ana jinising beksan kang nggambarake blegere warok. Beksan iki digawe kanggo nggenepi adicara festival kesenian Reyog Ponorogo.

   Cerkak Ana Pocongan

   Wengi kuwi eneng kedadeyan ora nalar. Bocah-bocah padha keweden amarga pocongan ing sarean. Omahe Mbak Kanthi kang paling cerak banjur dadi jujugan golek pitulungan.

   Sujarah Ambal Warsa Pemkot Solo

   Saben taun Pemkot Solo mengeti ambal warsane tanggal 16 Juni. Ana sujarahe kenapa tanggal 16 Juni didadekake ambal warsane Pemkot Solo.

   Geguritan Endang Sulistiya

   Sepur kelinci ngglondor ing dalan mudhun, dioyak wis ora bisa ketututan, para penumpang nangis jejeritan, sepur kelinci jempalik ing tegalan.