Geguritan Sri Harnoko

Nalika ratri wis gingsir, dak papak lumakuning gurit, kang nyimpen carita jaman semana, gawe ati lali mangsa

Sri Harnoko - Solopos.com
Minggu, 28 November 2021 - 21:56 WIB

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Kidung Wengi Gugah Ati

Nalika madyaning ratri rumambat
Mapak bagaskara jumudhul
Apa kang daklakoni?
Ya amung dremimil perenging tutuk
Ngagungake agunging Gusti
Ing NgarsaNe daklungake isi ati
Kinanthen muja- muji
Tan kapetung puji kang kawetu
Lamun madyaing wengi rumambat
Sapa aruh lumakuning wektu
Dakjingglengi sakehe pari-polahku
Kinarya kaca ing kridha
Akarana…. Wis ketemu
Jangka gatra urip tansah ngrantu
Kekiter tan kuwawa kapenggak
Nut wilahan urip gumathok
Yeku makarya
Kumelipe lintrang abyor
Nggugah grenjet ati
Nglari dunung dewi sri
Kang nora suwe pinapak sorot surya
Pratandha angga aking iki
Tumandhang gawe
Ngabidake doran kebak suka
Kinarya murwakani lanjaran urip

Mojogedang, Oktober 2021

 

Warung Kopi

Ratri rumambat sansaya tintrin
Ing warung kopi pinggir karang padesan
Awake dhewe ngumbar ukara
Omong kosong sinambi geguyinan
Ngrembug bab kertu tani
Ngrembug bab angele tuku rabuk
Ngrembug bab pejabat korupsi
Ngrembug bab kawicaksanan pamengku paprentahan
Tekan ngrembug bab isu- isu murahan
Nanging…..
Awake dhewe padha lali
Metani reregede ing awake dhewe
Nadyan ukara pirembugan wis sumundhul awiyat
Pindha kangelan ngudi dunung titik uga komane
Banjur,
Bubar mapak semprot bagaskara anguk-anguk sadhuwure arga

Mojogedang, Oktober 2021

 

Gurit Udan Gerimis

Paripurna pangreksa pungkasan
Slirane nganggit gurit
Kang mung satlumik
Ewasamana rinasa njarem ing ati
Tuwuh rasa panelangsaku
Anggonku mecaki dalan lungit
Tumataning gatra-gatra
Nabet ing rasa
Wanda-wanda mubal ukara
Dak indhit sadawane jangkahku
Nadyan kumanan sajimpit mangsa
Nalika udan gerimis riwis- riwis
Lelumban klawan nelangsane ati iki
Kang nedheng garing
Koncadan gurit wengimu
Gawang-gawang jejogedanmu
Lelewa ing tlapukan netra
Nabet sajroning jiwa
Nora daklilakake
Endahing guritmu kapragat kala
Esem pait madumu
Nunjem teleng ati
Miber kumleyang lawan impen
Lingsir wengi
Puspa mawar abang
Tanda sih katresnan
Nglayung….
karoban tumetesing luh
Wengi wis gingsir
Sansaya perih jroning ati
Tansah lam- lamen pasuryanmu
Tekan seprene tan kuwawa endha
Mbengkas kangen iki

Mojogedang, Oktober 2021

 

Gurit Gumregah Lawan Pandemi

Aja lena urip ira
Prayoga tansaha ngindhit waspada
Aneng madya kaanan pandemic
Sarwa peteng lelimengan
Ajwa lirwa tansah lelambaran
Puji lan donga marang Maha wilasa
Pangreksa saindengain donya
Ajwa padha kumungkung diri
Ngadhepi mubaling gurit virus iki
Tan kinira kridane
Nyebar memala lan pati
Gya dha eling
Singkirna rasa wedi
Punjulna pangati- ati
Ajwa ko kira wis rampung
Jaga pribadi kanthi trep
Reresik raga uga papan urip
Mungguh katekan ….
Karaharjan
Suka-suka
Pikoleh urip ira

Mojogedang, Oktober 2021

 

Gurit Padhang Rembulan

Nalika rembulan sumorot abyor
Ing sadhuwuring gumuk cengkar
Tangan akingku gumregah
nganggit gurit getering gati
Nalikane gegodhongan mranggas
Koncadan tirta salumahing pertiwi
Jroning palereman tan mingsra
Dakbabar…..
Reroncening tembung dadi kekidhungan
Minangka pangrucat srana
nyawiji rasa
Manunggal ing madyaning mangsa
Bungah susah
Tansah sesandingan
ewasemana…..
Ing wektu iki,
Nora dakrasa tumetesing waspa
Ngrenggani pisiking wektu
Ndisiki nguntabake murcamu
Kang nedheng makarya
Tangis ati iki
Tumetes luh jroning netra
Nambah jero panandhangku
Nglari murcane sliramu
Satemene….
Dak antu sliramu
Nganti kelaring reroncening gurit
Kang nora kuwawa kawedar
Nunjem pulung ati
Nora ana puputane

Mojogedang, Oktober 2021

 

Gurit Wengi

Nalika ratri wis gingsir
Dak papak lumakuning gurit
Kang nyimpen carita jaman semana
Gawe ati lali mangsa
Dak ukir endahe kluwung
Sadawane pikir
Ngronce gatra-gatra mangsa
Minangka mijiling dina
Nanging saiki….
Ing ngendi dununge wanda?
Gegaman pangeling-eling
Sinaraya laku olah batin
Srana mapak aran jati diri
Dakudi….kanthi
Ngrakit ukara-ukara lungit
Ewasamana kok muspra
Binarung wilahan rasa sepi mamring
Dakgunggung
Angka-angka apadene aksara
Tan kumecap amem
Dedhep tidhem madyaning ratri

Mojogedang, Oktober 2021

 

Sri Harnoko
Dwija ing SMPN 1 Mojogedang, Karanganyar

Kata Kunci : Geguritan LINGSIR WENGI

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif