Sasana Hinggil Dwi Abad (JIBI/Antara)

Sasana Hinggil, Tempat Penting Tersyiarnya Agama Islam

Solopos.com, JOGJA-Sasana Hinggil Dwi Abad yang kebetulan masih satu area dengan Alun-alun Kidul ini dulunya bernama Siti Hinggil Kidul. Awalnya, tempat ini dipergunakan Sultan untuk memantau prajurit. Bangunan Sasana Hinggil berada di bagian paling belakang Kraton. Tepatnya di antara Magangan...

Warga rebutan gunungan nang ngarep tlatar Mesjid Gedhe Kauman, Selasa (14/1/2014). (JIBI/Harian Jogja/Gigih M Hanafi)

Ngalab Berkah Saka Gunungan Sekaten

Kamis, 16 Januari 2014 03:30 WIB

Harianjogja.com,-Atusan warga nunggu arak-arakan gunungan Grebeg Mulud kang diarak saka Kraton tumuju ing Mesjid Gedhe

Begawan Sastra Jawa Suparto Brata (kiwa) nalika medhar andharan ing dhudhahan buku novel karyane asesirah Tak Ada Nasi Lain, Kemis (17/7) wengi, ing Balai Soedjatmoko Solo. Novel abasa Indonesia sing kenthel Jawane kuwi mbabar crita kanthi latar swasana Kutha Solo lan sakiwa tengene ing taun 1938-1959. (Ahmad Hartanto/JIBI/Solopos)

SASTRA LAN KABUDAYAN
Novel kanggo Ngrumat Sujarah

Kamis, 25 Juli 2013 12:57 WIB

Maca buku sejarah wigati kanggo mangerteni sejatining kang dumadi ing jaman kawuri lan ing titi

Indah Darmastuti
bintang_rigelku@yahoo.com
Pangreh Komunitas, Pawon Sastra Solo

PURWAKA
Sastra lan Nostalgia

Kamis, 25 Juli 2013 11:55 WIB

  Maca karya sastra kuwi sok-sok ngiras pantes nostalgia. Kuwi sing krasa nalika Pawon Sastra

Buku novel Tak Ada Nasi Lain karyane Begawan Sastra Jawa Suparto Brata. Novel iki abasa Indonesia nanging kenthel banget Jawane. (Ahmad Hartanto/JIBI/Solopos)

SASTRA LAN KABUDAYAN
Tetenger Kutha Solo minangka Kutha Wigati

Kamis, 25 Juli 2013 11:52 WIB

Salebare Proklamasi Kamardikan Republik Indonesia lan prastawa gerakan swapraja ing Kutha Solo, feodalisme asumber panguwasane

04-foto Sarasehan Budaya Balekna Jawaku

Ngugemi Budaya Jawa Sithik Mbaka Sithik

Kamis, 4 April 2013 12:00 WIB

Bebrayan agung Jawa ing titi wanci iki jan-jane ing kahanan kadidene nglilir nalika budaya Jawa

Yan Tohari
Pandhemen sastra
lan budaya Jawa. (FOTO/Istimewa)

Ngluru Dom Ing Tumpukan Merang

Kamis, 4 April 2013 11:30 WIB

”Awit lakuning wektu tan wurunga bakal gawe kroposing bobot urip panguripan kita,” mangkono Horatius, sawijine

Swasana karnaval budaya ing Kutha Solo ing taun 2011 kapungkur kang ngemu pangajak murih bebrayan agung Jawa ora kendhat ngleluri lan ndayakake budaya Jawa.

Budaya Kuwi Sukmane Bangsa

Kamis, 4 April 2013 11:00 WIB

Sinuhun Paku Buwono (PB) X nate nelakake lamun rum kuncaraning bangsa kuwi dumunung aneng luhurung

04-pit kebo

DONGENG BOCAH
Pit Keboku

Kamis, 4 April 2013 10:37 WIB

Riky Zakub Pendhak dina Senen, aku, Ruri, Mahmud, Ucup lan Patimah mangkat sekolah numpak pit.

07-foto barack obama

Etika Jawa Trep Tumrap Sapa Wae

Kamis, 7 Maret 2013 12:30 WIB

Nalika warga Amerika Serikat milih Barack Obama minangka presiden ing 2008, Indonesia lan Jawa katut

Sawijining bocah pamit marang wongtuwane sakloron nalika arep mangkat sekolah. Patrap pamit kanthi ngaras tangane wongtuwa mujudake peranan wulangan tata krama ing budaya Jawa. Patrap mangkene iki jan-jane uga lumaku ing tlatah sanjabane wewengkon suku Jawa.

Budi Pekerti Kuwi Landhesan Kamanungsan

Kamis, 7 Maret 2013 12:15 WIB

Wujud kabudayan Jawa ora mung gaman keris, wangunan joglo, utawa ricikan gamelan. Kabudayan Jawa kuwi

07-foto bambang harjanto

PURWAKA
Jawi Kedah Njawani

Kamis, 7 Maret 2013 12:00 WIB

Padha gulangen ing kalbu, ing sasmita amrih lantip, aja pijer mangan nendra, kaprawiran den kaesthi

CERKAK
Kangen

Kamis, 7 Maret 2013 11:30 WIB

Sugiarto B Darmawan “Man, geneya rembulan ing ndhuwur kana kae katon pucet? Ora padhang kaya

28-kelas inspirasi-2

Dadi Guru Pancen Ora Gampang

Kamis, 28 Februari 2013 16:00 WIB

Mbokmenawa wus kaprah panganggep lamun dadi guru kuwi pancen ora gampang. Nanging, mbuktekake dadi guru

Ilustrasi Kelas Inspirasi Gerakan Indonesia Mengajar (JIBI/Solopos/Dok.)

Nggegulang Generasi Bangsa Kuwi Kewajibane Bebrayan Ageng

Kamis, 28 Februari 2013 15:00 WIB

Kelas Inspirasi yakuwi kridhane para profesional ngedum ilmu lan pengalaman gegayutan profesine marang bocah-bocah ing

28 foto_ichwan

PURWAKA
Ngulir Budi

Kamis, 28 Februari 2013 14:00 WIB

Albert Einstein sing kondhang kaloka kae lair ing Ulm, Jerman, 14 Maret 1879. Nalika isih

CERKAK
Landheping Krikil

Kamis, 28 Februari 2013 13:00 WIB

Yan Tohari Langit Kutha Solo awan iku resik, ora kaya dina-dina kepungkur sing amung mendhung

Petruk Dadi Ratu mujudake lakon wayang kang kaprah kanggo nggambarake lakune wong kang melik nggendhong lali.

Melik Nggendhong Lali

Kamis, 21 Februari 2013 14:45 WIB

Jejere wakil rakyat pancen sarwa cukup. Jejere menteri ya sarwa cukup uga. Jejere nayaka praja

Stiker kanthi tulisan “Melik Nggendhong Lali, Yang Berniat Jahat Pasti Melupakan Kebajikan” sing ditemplekake ing sawijing kantor ing Kutha Jogja.

Manungsa Wajib Njaga Salarase Urip

Kamis, 21 Februari 2013 14:15 WIB

Ana kiai utawa ustaz kang dadi tepa tuladha masarakat lan ambyur ing jagad politik. Banjur

21_iqbal_wahyu_purwito

PURWAKA
Kabeh Ngundhuh Wohing Pakarti

Kamis, 21 Februari 2013 14:00 WIB

Aja melik darbeking liyan, awit bisa njalari congkrah lan gawe ati nistha. Pitutur luhur kuna

2102cerkak

CERKAK
Pagupon Kanggo Mbah Pon

Kamis, 21 Februari 2013 13:30 WIB

 ”Ya wis aku lila yen omah iki arep mbok rebut, aku lila yen awakku sing

1402cerkak

CERKAK
Sing Nandur Bakal Ngundhuh

Kamis, 14 Februari 2013 11:30 WIB

Esuk iki langite katon isih peteng, pedhute kandel banget, lan hawane uga adhem banget. Nanging,

Gambar Arjuna lan Kresta ing madyaning baratayuda asumber Baghavad Gita. Ing Baghavad Gita ana wulangan bab sepi ing pamrih rame ing gawe kang tansah diwarisake para pandhita utawa begawan marang para satriya.

Suwung Pamrih Rame ing Gawe

Kamis, 7 Februari 2013 14:30 WIB

Mbokmenawa batine wong-wong sing isih resik banjur padha  pengin nangis nalika maca warta lamun meh

Panitya Pamilihan Kepala Desa (Pilkades) Ngabeyan ngetung kertu swara ing Balaidesa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Senin (3 Desember 2012). Pilkades mujudake laku demokrasi kanggo ngudi pemimpin kang suwung pamrih lan rame ing gawe.

Budaya Adiluhung Kalah Kalawan Dhuwit

Kamis, 7 Februari 2013 14:00 WIB

Ing Kabupaten Sukoharjo durung suwe iki diadani pamilihan kepala desa (pilkades) ing 125 desa. Saiki

Ichwan Prasetyo
Juruwarta SOLOPOS. (FOTO/Istimewa)

PURWAKA
Ndandani Urip lan Panguripan

Kamis, 7 Februari 2013 13:30 WIB

Ing jaman saiki apa isih ana wong sing suwung pamrih? Apa kang katindakake tanpa metung

CERKAK
Ing Pesisir Wayah Sore

Kamis, 7 Februari 2013 13:00 WIB

Alun segara kidul pancen ngedap-edapi. Jumlegure banget rinasa saengga ngremukake swasana ati.   Wiwitane kabar saka

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), wawangunem kalawan warga Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Slasa, 16 Oktober 2012.

Blusukan Njajah Desa Milang Kori

Kamis, 31 Januari 2013 10:50 WIB

Sawijining bakul beras ing Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ngadeg ing pinggir dalan. Ora let

Wakil Bupati Sragen, Daryanto (tengen), rawuh ing omahe Suwati, 52, warga Dukuh Blawong RT 005/RW 001 Desa Katelan, Kecamatan Tangen, Sragen, sawetara wektu kapungkur. Daryanto nemoni Suwati gegayutan rencana pemerintah mugar omahe warga kang uripe kesrakat.

Astha Brata Nyedhakake Pemimpin lan Rakyat

Kamis, 31 Januari 2013 10:40 WIB

Panguwasa utawa pemimpin kudu njejegake adil lan mbangun rasa tentrem tumrap rakyat. Kupiya iki bakal

Bambang Ikhwanto
Dosen Pendidikan Bahasa
lan Sastra Daerah
Universitas Veteran
Bangun Nusantara Sukoharjo. (FOTO/Istimewa)

PURWAKA
Sumur Lumaku Tinimba

Kamis, 31 Januari 2013 10:31 WIB

Rikala semanten ”sumur lumaku tinimba” satunggaling paribasan ingkang pangertosanipun bilih tiyang pinter makaten dipun embakaken

CERKAK
Wedhus Putih

Kamis, 31 Januari 2013 08:52 WIB

“Sanadyan wis didusi lan disabuni, jenenge wedhus seka nggone Budhe Mitra sing wingi dipasrahake dening

Dhanu Priyo Prabowo
Panaliti Sastra
Balai Bahasa Yogyakarta. (FOTO/Istimewa)

Spiritualitas Kulawarga Jawi

Kamis, 31 Januari 2013 08:33 WIB

Salebeting gesang ing ngalam donya, manungsa kaangkah saged pinanggih ing karahayon. Semanten ugi tumrapipun tiyang

Wayang Kancil tanpa kelir nalika dibabar ing acara Kreasi Anak Sekolah Solo (Kreasso), Desember 2012 kapungkur. Wayang Kancil dening Mujiyono, pangarsa Sanggar Sarotama, didayakake minangka sarana ndongeng lelandhesan dongeng bocah kanthi paraga kewan kancil lan kewan-kewan liyane. Wayang Kancil tansah mbabar dongeng kang ngandhut piwulang luhur.

Padha Kewane, Kondhang sing Impor

Kamis, 17 Januari 2013 14:30 WIB

Dongeng pinitaya ngandhut daya becik kanggo nggegulang bocah. Wong Jawa sugih kaskaya dongeng kang ngandhut

Ichwan Prasetyo
Juruwarta SOLOPOS. (FOTO/Istimewa)

PURWAKA
Dongeng Wujud Animasi Luwih Narik Kawigaten

Kamis, 17 Januari 2013 14:00 WIB

Owah-owahan jaman kang kawengku ing majune teknologi informasi lan komunikasi wusana ngrembakakake budaya audio-visual (ngrungokake

Film Animasi gawean animator saka Malaysia nalika disetel ing Studio MD Animation, Jagalan, Jebres, Solo, sawetara dino kapungkur.

Dongeng Asli Indonesia Dadi Film Animasi ing Malaysia

Kamis, 17 Januari 2013 13:00 WIB

Ing Studio MD Animation sing mapan ing Jagalan, Jebres, Solo, sawetara dina kapungkur diputer film

1701cerkak

CERKAK
Pingget

Kamis, 17 Januari 2013 12:00 WIB

Wewayangan sepisanan ketemu Menur ing kampus isih nandhes ing rasa pangrasaku. Menur kuwi adhi kelasku

Ilustrasi siswa belajar 
(JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)

Kurikulum Pepak, Wektu Ora Cukup

Kamis, 3 Januari 2013 11:30 WIB

Wahyu Hidayat, dwija Basa Jawa ing MTs Nurul Burhan,  Batuwarno, Wonogiri, nggunakake wayang kanggo mbabar

Rini Tri Puspohardini
Sastrawan Jawa
Guru SMPN 3 Salatiga

PURWAKA
Basa Jawa Dadi Basa Asing

Kamis, 3 Januari 2013 11:00 WIB

Basa Jawa dadi basa asing? Ora mokal. Suwene suwe Basa Jawa bisa dadi basa asing

Espos/Farid SyafrodhiRatusan guru--melantunkan macapat dalam Workshop Bahasa Jawa di Pendapa Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Klaten, Senin (9/7). Workshop itu digelar untuk men ingkatkan kompetensi guru Bahasa Jawa di Klaten.SOLOPOS 11 JULI 2012 HAL VI KLATEN

Basa Jawa Lagi Wae Tangi, Aja Dipateni

Kamis, 3 Januari 2013 10:30 WIB

Wulangan Basa Jawa kasunyatane tetep bisa disinaoni dening para siswa sanajan akeh sing kandha angel.

0301sawah

CERKAK
Sawah

Kamis, 3 Januari 2013 10:00 WIB

Sesawangan esuk iku katon endah banget, kekembangan padha megrok kaya mapag mletheke sang surya. Sasi

Dwija lan rohaniwan Romo Benny (tengen), anggota Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow (loro saka tengen) lan anggota Koalisi Pendididkan Lody Paat (loro saka kiwa) nalika medhar andharan babagan nulak Kurikulum 2013 ing Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Rebo(5/12). Owah-owahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dadi Kurikulum 2013 kabiji bakal ngorbanake para siswa lan guru ing Indonesia.

Basa Jawa Ilang, Jati Dhiri Mati

Kamis, 27 Desember 2012 12:22 WIB

Warta kang sumebar sawetara dina pungkasan iki mratelakake lamun wulangan Basa Jawa bakal kajabel saka

Bambang Harjanto
Pangesuh Paguyuban Anggrek
Angudi Angrembakaning Kabudayan Surakarta. (FOTO/Istimewa)

PURWAKA
Mejahi Jati Dhiri

Kamis, 27 Desember 2012 12:13 WIB

Mboten dangu malih, Kurikulum Pendidikan 2013 badhe kalaksanaaken. Ing wekdal punika katemben dipun wontenaken uji

Para siswa SDN Nayu Barat 2 Solo ajar nulis aksara Jawa ing wewengkon Jl Slamet Riyadi, Solo, sawetara wektu kapungkur. Adicara iki kanggo ngleluri aksara Jawa minangka perangan baku wulangan basa Jawa ing sekolahan.

Dewan Bahasa Jawa Siyaga Nggugat Kurikulum 2013

Kamis, 27 Desember 2012 12:04 WIB

Dewan Bahasa Jawa Provinsi Jawa Tengah ora sarujuk marang ngengrengan ngilangake basa Jawa ing kurikulum

Abednego Afriadi

CERKAK
Kidhung Asmara Mangsa Rendheng

Kamis, 27 Desember 2012 11:53 WIB

Desember 2012  Watara telung dina iki, saben krungu pepujen Kidhung Pasamuan saka greja wetan omah,

Herry Honggo
Pangudi luhuring pawiyatan. (FOTO/Istimewa)

Kurikulum Subasita

Kamis, 27 Desember 2012 11:38 WIB

Wanci ini akeh wong tuwa, pangudi luhuring pawiyatan, guru nganti tekan Menteri Pendidikan lan Kebudayaan,

Indah Nur Hadiani

KRIDHA
Opera Gurit Nggambarake Kridhane Wanita

Kamis, 27 Desember 2012 11:26 WIB

Wanodya punika sekar kencana Wanodya punika kaca benggala Wanodya punika kautaman seki. Wanodya punika sekar

Samak ngarep buku Ranggawarsita: Kumpulan Esai, Puisi, dan Cerpen weton Komunitas Pawon Sastra Solo kang ngimpun tulisane para nom-noman kang duwe kawigaten mligi marang karya sastra lan kridhane Ranggawarsita.

Nom-Noman Ndhudhah Kridhane Ranggawarsita

Kamis, 27 Desember 2012 10:45 WIB

Ranggawarsita kondhang kaloka ing madyaning bebrayan agung bangsa Indonesia, mligine bebrayan agung Jawa. Pujangga kang

Sipat Ala lan Becik Wanita ing Seni Gambar

Kamis, 27 Desember 2012 10:29 WIB

Priya kang mulya umume jalaran ana wanita kang nyengkuyung kridhane. Nanging, wanita kang mulya durung

Ki Ageng Suryomentaram

Pandom Akal, Pancadan Rasa

Kamis, 20 Desember 2012 11:36 WIB

Ing Oktober kapungkur ana babaran buku asesirah Matahari dari Mataram, Menyelami Spiritualitas Jawa Rasional Ki

Imam Sutardjo

 
Dhalang lan Dhosen Sastra Jawa
Fakultas Sastra lan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret. (FOTO/Istimewa)

PURWAKA
Ngelmu Begja

Kamis, 20 Desember 2012 11:11 WIB

Ki Ageng Suryomentaram menika tedhak turunipun Sri Sultan Hamengku Buwono VII kalihan BRA Retnomandoyo (Suwardi, 2003).

Anis Asmediana

CERKAK
Ngayawara

Kamis, 20 Desember 2012 10:51 WIB

Bubar udan sewengi kahanan kampus krasa adhem. Sesuketan sing dhek wingi katon garing mekingking saiki

Adi Deswijaya
Dosen Basa lan Sastra Jawa
Universitas Veteran
Bangun Nusantara Sukoharjo. (FOTO/Istimewa)

Semat, Drajat, Karamat

Kamis, 20 Desember 2012 10:41 WIB

Raosing manah manungsa ing donya punika wonten kalih warni, inggih punika susah tuwin bingah. Susah

Sanggar Metta Budaya Solo mbabar Sendratari Ramayana asesirah Sinta Obong ing panggung tinarbuka Taman Balekambang, Solo, sawetara wektu kapungkur. Lakon Sinta Obong iki dadi landhesan tumrap seniman beksan Eko Supriyanto ngracik Sinta Obong kontemporer tembayatan kalawan seniman beksan saka Kamboja lan Thailand.

KRIDHA
Sinta Obong Kontemporer Mubeng Asia

Kamis, 20 Desember 2012 10:31 WIB

Seniman beksan kondhang saka Solo, Eko Supriyanto, tembayatan kalawan seniman beksan saka Kamboja, Sophiline Saphiro,

KRIDHA
Wakil Gubernur Bakal Maca Geguritan ing Solo

Kamis, 20 Desember 2012 10:13 WIB

Sawetara wanita politisi ing Jawa Tengah bakal maca geguritan ing Pendhapa Taman Budaya Surakarta (TBS),

Seniman ludruk RRI Surabaya mbabar lakon Sapa Ngira di Taman Budaya Surakarta, Minggu (25/11) wengi. Seni drama tradhisional ludruk saka Jawa Timur kasebut nyritakake dalan urip lan panguripan kang ora salawase lempeng nanging kudu tetep dilakoni. (JIBI/SOLOPOS/Antara)

Seniman Tradhisi Kudu Gumregah

Kamis, 13 Desember 2012 14:41 WIB

Seni tradhisi sansaya kasingkur. Ngadhepi cures. Kanyatan iki jan-jane jalaran sikepe para seniman tradhisi dhewe

Bondan Nusantara, istimewa

Otonomi Daerah Kudu Nyengkuyung Seni Tradhisi

Kamis, 13 Desember 2012 14:16 WIB

Otonomi daerah kudune ndadekake seni tradhisi sansaya ngrembaka. Kasunyatane, seni tradhisi malah sansaya kasingkur. Ing

Ichwan Prasetyo, Juruwarta SOLOPOS

PURWAKA
Owah lan Panggah

Kamis, 13 Desember 2012 13:38 WIB

Ana lan uripe seni tradhisi umume lelandhesan budaya uripe bebrayan agung. Tradhisi kuwi nyakup kapitayan,

Iklan Cespleng
 • AMENITY 1.3/Th90

  AMENITY 1.3/ Th90/ 2Pintu/ AD/ AC/ PW/ DVD/ VR= 30JT HUB:085100146622…

 • FORTUNER 2.5 G A/T’09

  FORTUNER 2.5 G A/T’09 UpGrade ’15 Diesel Ban Velk Asli TRDS portivo Audio Hari…

 • MAZDA II Th’2010

  MAZDA II Th’2010, A/T, Pajak 7-17, Hg 115Jt/Ng Hub:08122988577…

 • GRAND AVANZA”15/16

  GRAND AVANZA”15/16, Br 7rb Km, Pth(165Jt) bs Kredit:085643868686*…

 • AVEGA’08

  AVEGA’08, AD, ori, ps, pw, manl, AC, abu2 mtlik, 65jt/ng.0818262187…

 • TOYOTA LEVIN AE86’1986

  TOYOTA LEVIN AE86’1986 Original, Super Langka 400JT: 081322698459…

 • NEW PICANTO’12

  NEW PICANTO’12 MT Merah Solid, Istimewa, Pjk Baru, KM Sedikit, Ass 1TH AllRisk. Hub:…

 • TYT HILUX Bsin’10

  TYT HILUX Bsin’10 Htm Pjk Pjg k. Bgs Kabin L300 slr 081567604813…

 • XENIA Li Dlx Plus’11

  XENIA Li Dlx Plus’11 AD-Asli, Pjk Br, Htm, Istw, KM dkt: 085712558720…

 • NISSAN

  NISSAN SOLO All New Grand Livina diskon 30Jt: 081328667067 (WA)…

 • XENIA ALL New X’12

  XENIA ALL New X’12 Ptih Met Ist Trwt Eks Dokt 115Jt 081808789820…

 • INNOVA G’05

  INNOVA G’05 Mnl Htm Met Istw Trwt STNK Pjg 118JtNg 082110001384…

 • TOYOTA YARIS”2013

  TOYOTA YARIS”2013, Hitam, istimwa, hnya 155Jt: 085643868686-No SMS…

 • AVANZA 2007

  JUAL AVANZA 2007 TIPE E SILVER PLAT B HUB:085647233015…

 • NISSAN G.LIVINA

  NISSAN G.LIVINA Krdt Bga0%, Free Asurnsi All Risk 1Th. 081392230002…

 • CRV MATIC’01

  CRV MATIC’01, AC, Audio, AD-Solo, An.Sdri, Istw. 90Jt :081578702827…

 • Grand Inova12

  SALAH 1.Grand Inova12 (185Jt)/Inova”10 (155Jt) 081329179000 /Bs TT…

 • Lowongan Karyawan

  DIBUTUHKAN KARYAWAN/WATI Lulusan SLTA Sederajat Untul Toko Besi & Keramik. Hubungi :…

 • JUAL ZEBRA 94

  JUAL ZEBRA 94, Hijau Metalic, Serba Ori, Hrg 30Jt, Hub:081567856070…

 • HONDA FERIO 1996

  HONDA FERIO 1996 PJK BARU ISTW AD: 081329016046/081231458205…