Mardikakaken Panandhanging Sedherek

Iqbal Wahyu Purwito, Pengurus Paguyuban Metri Budaya Jawi Melathi SurakartaIqbal Wahyu Purwito, Pengurus Paguyuban Metri Budaya Jawi Melathi Surakarta

Boten karaos sampun ngancik 67 taun Republik Indonesia (RI) uwal saking panjajahing nagari sanes. Kados ing padatan, saben surya kaping 17 Agustus masarakat Indonesia mengeti Proklamasi Kemerdekaan RI kanthi kebaking raos suka syukur mring Gusti Allah. Dene minangka tema nasional ingkang dados punjering kawigatosan ing pengetan kamardikan 2012 punika babagan pangajab dhumateng kula lan panjenengan sadaya supados makarya kanthi tumemen murih hanggayuh kemajengan sarta ngindhakaken rataning asil pembangunan tumuju keadilan sosial ingkang saged ngukup sadaya lapisan masarakat. Temtunipun pangajab ingkang dados tema kalawau manawi dipunresepi kanthi saestu ngemot werdi ingkang luhur, awit gegayutan kalawan kawontenan ing masarakat ingkang saperangan taksih dereng saged uwal saking pepanthan garis kemiskinan. Kados sampun kawuningan, nalika wulan Maret 2012 kepengker cacahipun warga ing wewengkon Provinsi Jawa Tengah ingkang taksih kalebet ing sangandhaping garis kemiskinan ngantos dumugi 4,977 yuta warga utawi watawis 15,34 persen. Kawontenan punika taksih langkung sae tinimbang taun kepengker, ingkang cacahipun dumugi 5,107 yuta warga utawi watawis 15,76 persen. Awit saking punika, temtunipun pangajab ingkang dipunangkat minangka tema nasional kalawau mugi sageda damel tambahing semangat hambangun karya kanthi lelandhesan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kaleres pengetan kamardikan RI (ingkang ugi asring sinebat pitulasan) ing taun punika caket sanget kaliyan riyaya Idul Fitri utawi Lebaran. Sanajan Idul Fitri yektinipun minangka dinten riyayanipun umat Islam, nanging kadosipun sampun nyawiji ing masarakat, malah kepara dados padatan ing saben taun lan masarakat mastani kanthi sesebatan bakdan. Caketipun lebaran kaliyan pitulasan punika pranyata nuwuhaken greget pitulasan karaos kados kirang makantar tinimbang bakdan. Manawi kula lan panjenengan boten selak, ing kasunyatan kathah masarakat ingkang langkung munjeraken kawigatosan tumrap kaperluwan bakdan tinimbang pitulasan. Greget masarakat anggenipun mengeti pitulasan raosipun kados “kawon” kaliyan greget anggenipun nyekapi kabetahan mangayubagya bakdan. Sumangga dipunpirsani wiwit pasar, toko, mal lan sapiturutipun, sansaya caket badhe lebaran sansaya kebak warga ingkang sami njujug pados sawernaning sandhangan lan panganan. Makaten ugi spanduk, baliho, ngantos dumugi SMS sarta maneka seseratan lumantar jagad internet kados dene Facebook, Twitter lan sapiturutipun, ketingal langkung mratah ing babagan seratan “minal aidin wal faizin” utawi tema lebaran tinimbang seseratan ingkang sipatipun heroik magepokan kaliyan pitulasan.

Mrangguli kasunyatan punika kalawau, punapa ateges semangat proklamasi luntur? Temtu kemawon boten lajeng makaten. Kawontenan kados makaten jalaran dhumawahing pitulasan lan dinten Idul Fitri kaleres caket sanget. Kajawi punika, semangat proklamasi lan nasionalisme boten namung kadulu saking babagan ingkang sipatipun heroik kemawon, nanging kedah saged dipunejawanthahaken kanthi pamawas langkung wiyar ing paberayan ageng minangka lelandhesan hambangun nagari salebeting ngisi kamardikan. Kalebet kawontenan sapunika, semangat proklamasi malah kepara langkung gampil rumasuk ing atmosfer lebaran lumantar tema ingkang dados pengetan kamardikan 2012. Wujudipun, ing tema kang nyebataken “ngindhakaken ratanipun asil-asil pembangunan” saged dipunmaknani minangka semangat ngenthengaken panandhang lan sangganipun para sedherek ingkang taksih kabilut ing sangandhaping garis kemiskinan. Liripun, para warga ingkang sampun ngraosaken asiling pembangunan kanthi kasembadan kabetahan gesangipun, mugi sami kersa paring kawigatosan, welas asih, sarta boten owel andum kabingahan lan rejeki. Dene wujudipun saged langsung dhateng para sedherek ing kanan–kerengipun ingkang betah pitulungan, utawi lumantar lembaga-lembaga sosial ingkang sampun madeg minangka sarana kagem sinten kemawon ingkang badhe sabiyantu mring sesami, kados dene Lazis, Bazis, Solo Peduli, lan sapanunggalipun. Ing pangajab, para sedherek kang kalebet golongan marginal kalawau lajeng saged ngincipi bingahing raos bakdan kanthi lega lan mardikaning panggalih ing nagari ingkang sampun 67 taun mardika punika.

Berita Terkait

Editor: | dalam: Jagad Jawa |

Silahkan bergabung untuk diskusi

Email anda tidak akan dipublikasikan.

iklan tv

Iklan Cespleng
 • KATANA’1993

  KATANA’93, AD solo, istw skl,nego: 08179455677 088802929426…

 • JAZZ RS Matic’2012

  JAZZ RS Matic’2012 Putih, Velg Ring 17 ,Istimewa: 085106070598…

 • ZEBRA ZSX 2005

  ZEBRA ZSX05/06 Ori Luar Dlm AC Dobel CD PlatB (52JT) :081315593657…

 • L300 Long’1997

  Mits. L300 Long’97,AD solo, bagus,nego: 08179455677 088802929426…

 • XENIA 2012

  XENIA 12 Slvrr + Granmax 12 AD tgn1. Brt Damri Sumber Gang Ke2 Bu Rosidi…

 • INNOVA G 2015

  INNOVA G 2015 AD Asli Tangan 1, KM 7 Ribu, Seperti Baru, Silver Metalik Hubungi:0857251598…

 • ALL NEW Picanto’2012

  ALL NEW Picanto’12 MT&13 CBU AT, AD Tg1,Pth,Ors,Ng. 081229880000…

 • SEDAN Holden’ 1975

  DIJUAL SEDAN Holden’75 Hitam Plat B Antik Hrg 45JT 08122973998…

 • FEROZA’1995

  FEROZA’95,AD-C, Velg Racing,Biru,Fullvar, 49jt nego. 085642319009…

 • NEW RUSH Type 5’2010

  JL NEW RUSH Type 5’2010 Akhir Bln 12 Htm Tgn1 H:081326174239…

 • BALENO’2004

  BALENO’2004 Hitam(B)AC, Tape,VR,Istimewa,Siap Pakai: 081393068448…

 • TAFT HILENE Short 1994

  TAFT HILENE Short 1994, Sgt Istw Htm,A/N Pmbli, 74JtNg 085103049601…

 • FUTURA Pick Up 2012

  SZK FUTURA Pick Up 1.5’2012 Hitam, Orisinil,Kaleng: 087802998299…

 • RUSH S’2007

  RUSH S’07 Hitam B Ori Luar/Dlm Istw 133JT Hub:087835317789…

 • PICANTO’2007

  PICANTO’07 Merah Tg1 SprIst 73jt. Barat Damri Sumber Gang Ke2 Bu Rosidi…

 • New Accord 2004

  New Accord Vtil mnl 04 htm,istw, KM90rb,jog kulit, 085103049601…

 • KIJANG LGX Diesel’1997

  KIJANG LGX Diesel’1997 Hijau,Orisinil,Kaleng,Istw: 081329773679…

 • JAZZ RS 2011

  JAZZ RS11 MMC Htm Sprist 169jt. Brt Damri Sumber Gang ke2 Bu rosidi…

 • ALTIS’2002

  JL TYT ALTIS’02 Manual Mrh Marun ExDokter Tgl Pakai: 0818226576…

 • JAZZ RS’2008

  JUAL Salah Satu:JAZZ RS2008 Grey& Innova2012 Silver(Semua Mnual) Pemilik Langsung. 08…

Menarik Juga »